Nadere informatie over Vlamingstraat 56

 

Kadasternummer 1832

C 707

Kadasternummers huidig C 03482, C 04216, C 04214 (⅛)

Wijk en huisnummer in de 19e eeuw

wijk 4 nr. 164

Verpondingsnummer in de 18e eeuw

1243, 1242, 1241 (1240, 1239 in de poort westzijde)

Folio Huizenprotocol 1648 - 1812

497 r2, 497 r2a

Folio Huizenprotocol 1585 - 1648 019r2

Monumentnummer + jaartal

96-0484. Woonhuis, 19e eeuws van karakter maar in opzet ouder. Links een bijbehorende overbouwde poort, de voormalige Brandpoort. De vroegere op de 17e eeuwse Kaart Figuratief aangegeven Brandpoort is van belang als onderdeel van de historische stedebouwkundige structuur.

 
Overige bronnen:
Archief Meisjeshuis, archief 200, inv. nr. 213, Prothocol van   bezittinge pag. 5. Ook: “Ligger van de Renten en pachten 1627-1741, met aantekeningen vanaf 1540.
Huizenprotocol 1585, 1648
Diverse testamenten, waarbrieven( zie ‘eigenaren’) .
Schuldbrieven 18e eeuw.
Eerst kohier van de tiende penning van Delft (1543), Gerrit Verhoeven, George Buzing.
Haardstedenregister 1600
Haardstedenregister 1638, inv 589II fol.65
Kadegeld 1667
Impost 1750
Stemregister 1803
Boedelbeshrijving Christiaan Bemme Not.Archief 3560 akte 170
Straatnamen van Delft Peter van der Krogt, pag. 257
De Kaart Figuratief van Delft, H.L.Houtzager e.a., pag. 90 Monumentenzorg Delft, website
 
 

Dit huis bestond tot ver in de 19e eeuw uit drie huizen achter elkaar. Ten westen ligt een poort. In de 18e eeuw werden die huizen een tijdjelang gesplitst verkocht. Rond 1724 en 1725 komen alle huizen weer bij een eigenaar. Deze heeft soms ook een huis met bleekveld diep in de poort aan de andere kant in bezit.

Eigenaren:

jaartal

naam

bron

1543

Simon Jansz.

Tiende Penning (631)

1553

Symon Janszoon

Tiende Penning (315)

1554

Sijmon Jansz. leertouwershuijs

Archief Meisjeshuis, Prothocol bezittinge, rente 10 stuivers 8 penningen.

1561

Symon Janssoon leertouwer

Tiende Penning (1963)

1585

Cornelis Everts vleeshouwer

Huizenprotocol 1585, 019r2

1600

Cornelis Evertssoon vleyshouwer

Haardstedenregister

1606

Evert Cornelisz. Vleijshouwer

Meisjeshuis, Prothocol bezittinge

1614

Evert Cornelisz, de helft. Andere helft kinderen van zijn zuster Neeltge

Testament not.Van Overgaeu 1614 ONA nr1542 fol 48

1623

 Evert Cornelisz.vleijshouwer.

Meisjeshuis Prothocol bezittinge

1632

Evert Cornelisz vleyshouwer. Nu zijn weduwe Maertge Gerrits

Verponding 1620-1632

1635

Evert Corneliszn, Maritgen Gerrits
   

Testament langstlevende not.Guilliam de Graeff ORA 281-283 fol.97

1648

Evert Cornelisz.  vleeshouwer

Huizenprotocol 1648 497r2

1654

Maertgen Gerritsdr weduwe Evert

Verponding 1632-1654

1665

Grietge en Ariaentge Everts van der School

Testament van Maartge Gerrits, 19-01-1664, notaris Joris Frans van der Houve, ONA 2027, nr. 4

1667

Ariaentge (en Grietge) Everts, bij “de houten brugge”.

Kadegeld 1667.

1689

Arijaantje Everts van der School

Testament Grietge Everts van der School, 09-12-1689, notaris Willem Westerhoven, ONA ….fol.198r

1691

Marija Everts van der School, testatrices nigte

Testament Arijaantje Everts van der School, 29-12-1691, notaris Willem Westerhoven, ONA 2387, fol. 28,29

1701

Maria van der School, wed. Joh.Lantsheer
Maria † 1708                            

Schuldbrief 24 Meij 1701 ORA 13 Inv 261 Lib 5 O fol 8

…….

Willem Brentjes, met het achterste deel van het huis van Maria van der School

Huizenprotocol Waarbrief 3l 214 (niet aanwezig)

1709

Willem Brentges  groot woonhuis, bijhuisge, schuijr, stallinge, thuijntjeen erve met eigen gank ofte poort ende loots voor aan de straat

Schuldbrief 4 mei 1709 Inv. 262, Lib. 5, fol 178v en 179

………..

Geertruijd Makreel (oudere zus van Jacobmijntje)

Archief Meisjeshuis

1716

Dammes Outshoorn ende Jacobmijntje Makreel, egteluijden, huis ende erve met een huijsgen, belent ten westen de gank off poort van Willem Brentges, hebben ook nog een tuin met tuijnhuisje NZ Fortuinstraat.                                                                                                  

Schuldbrief 12 mei 1716 Inv 263 Lib 5T fol 109

1717

Jacobmina Macreel, wed. Outshoorn “haer huijsinge, erve ende bijhuijsinge”. Dammas †  sept 1716.

Schuldbrief 1 mei 1717 inv 263 Lib 5 T fol 172

1718

Hillegond Boda, huijsvrouw Willem Brentjes, “jegenwoordig in Oostindien” , huis en erf Noordzijde Vlamingstraat, “over de houten brugge”.                                                                     

Schuldbrief 12 januari 1718 inv 263 Lib 5 Tf ol 215

1720

Hillegond Boda, weduwe Willem Brentjes, huis en erf, “overgeset ten prothocolle fol. 497”.

Schuldbrief 29 jan 1720 inv 264 Lib 5W fol 6

1723

Harmanus Heijting, huis en erf, noordzijde Vlamingstraat, ten westen de gang of poort van de Wed. Brentjes.
(Sijnde dit verkogte belast met een Rentje van tien Stuijvers agt penningen ten behoeve vant Meijsjeshuijs)

Decreetbrief Camer van Caritaten voor Jacobmina Makreel, Waarbrief 3O 030 (niet aanwezig)

1723

Everd Waddingsche, huis, schuur, stallen, getuijntje en erf, met eigen gang ofte poort ende een loots voor aan de straat, noordzijde Vlamestraet, gekocht van de Weduwe Brentjes. (Vrij ende onbelast)

Waarbrief 5X165

1724

Machiel Schielder, huis ende erve Vlamestraat noordzijde, over de houte brugge, gekocht van Heijting. (Belast met Rentje van tien stuijvers agt penningen sjaers ten behoeve vant meisjeshuijs)

Waarbrief 5x218

1724

Machiel Schielder, huijs, schuur, stallinge, thuijntje ende erve met een eigen gang of poort ende loots voor aan de straat, gekocht van Everd Waddingsche. (Vrij ende onbelast)

Waarbrief 5X218v

1724

Machiel Schielder, ivm koop huis Vlamingstraat. Geleend van Harman Heijting.

Schuldbrief 1 feb. 1724, inv. 264 Lib 5W fol 239v

1725

Hendrik Landman en zijn echtgenote Johanna Schippers, beide huizen van Machiel Schielder, uitkoop op de hand, acte 28-06-1725. Johanna was de weduwe van Machiel.

Huizenprotocol, acte niet aanwezig.
Digitale Stamboom

1734

Hendrik Landman, heeft een huis aan de straat (nr. 1243) en vier huizen (of grond) in de poort.

Verponding 1734

1759

Johannes Bemme, met de verpondingsnummers 1243, 1242 en 1241, betaalt een ‘rentje’ van tien stuivers en acht penningen per jaar aan Meisjeshuis.

Waarbrief 6R191

1771

Johannes Bemme, drie huizen ende erven, agter en annex den anderen, Noordzijde Vlamingstraat, als een Huijs op de Hoek van zeekere poort en twee huijsjes achter gem. Huijs in dezelve poort.

Schuldbrief 8 juli 1771, inv. 273 Lib 6X fol 150

1795

Johannes Bemme, heeft dan vier huizen plus stukje grond met de verpondingsnummers 1243 aan de straat, 1242, 1241, in de poost westzijde en 1240 en 1239 in de poort oostzijde.

Verponding 1795

1796

Johannes Bemme de Oude, het huis en erf waar hij woont, twee huisjes en een tuin in een poort daarnevens, en een huis en erf hoek Houthaak. Deze Bemme †  1799

Schuldbrief 16 julij 1796, inv. 276, lib.7K fol. 55

1803

Christiaan Bemme (zoon van Bemme de Oude)

Stemregister

1810

Johannes Bemme (broer Christiaan?)

Verponding 1810

1810 

 Willem Isaäc Vaillant, looier

Verponding 1810

……

 Willem Isaäc Vaillant, looier Delft

Kadaster. art. 1471

1850

 Tijmen Bastiaan Huurman

Veiling, notaris Jacobus Vernee, akte 10 okt. 1850

1850

Tijmen Bastiaan Huurman, metselaar

Kad. art. 3442

1881

Daniel Huurman, aannemer, verkoop door vader Tijmen, koopt ook Vlamingstraat 58, het buurhuis ten oosten.

Notaris A.M.Schagen van Leeuwen, 16 dec. 1881 akte 229

1882

Daniel Huurman aannemer

Kad.art. 9826

1921

Petrus Dirk Elskamp, fotograaf

Kad.art. 11909

1954

Lambertus G.A.M.Korsten, fotograaf

Kad.art.  17204(402)

1977

Andries Jacobus Kemper